Blood-game > Плагины > [ZP] Ammopack Manager


[ZP] Ammopack Manager Скачать sma amxx


zp_ammopack Nick +20 ----------------------- Добавляет 20 Ammopack -ов Нику 
zp_ammopack "Bruce Lee" 7000 ------------- Устанавливает Брюсу Ли 7000 Ammopack -ов 
zp_ammopack Tony -10 ----------------------- Отнимает у Toni 10 Ammopack -ов

Скачать


© SAnTA 2017

Яндекс.Метрика

Меню:
Новости: